Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y = 3 1 ​ x 3 − m x 2 + ( m 2 − 4 ) x + 3 đạt cực đại tại x = 3.

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số  đạt cực đại tại x = 3.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R . Ta có: y ′ = x 2 − 2 m x + m 2 − 4 và y ′′ = 2 x − 2 m . Hàm số đạt cực đại tại x = 3 suy ra : y ′ ( 3 ) = 0 ⇔ m 2 − 6 m + 5 = 0 ⇔ [ m = 1 m = 5 ​ Thử lại: Với m = 1 thì y ′′ ( 3 ) = 4 > 0 , suy ra x = 3 là điểm cực tiểu của hàm số. Với m = 5 thì y ′′ ( 3 ) = 4 < 0 , suy ra x = 3 là điểm cực đại của hàm số. Vậy m = 5 là giá trị cần tìm.

Tập xác định: .

Ta có:  và .

Hàm số đạt cực đại tại  suy ra :

Thử lại:

 Với  thì , suy ra  là điểm cực tiểu của hàm số.

 Với  thì , suy ra  là điểm cực đại của hàm số.

Vậy  là giá trị cần tìm.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG