Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị nguyên của n để: n 3 + n 2 + 1 chia hết cho n + 1

Tìm các giá trị nguyên của n để:

 chia hết cho n + 1

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Thực hiện phép chia n 3 + n 2 + 1 c h o n + 1 , ta được: n 3 + n 2 + 1 = ( n + 1 ) ( n 2 ) + 1 -Từ đó, để có phép chia hết điều kiện là 1 chia hết cho n + 1, tức là cần tìm giá trị nguyên của n để n + 1 là ước của 1, ta được : n + 1 = 1 => n = 0 n + 1 = - 1 => n = -2 Vậy n = - 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

- Thực hiện phép chia , ta được:

- Từ đó, để có phép chia hết điều kiện là 1 chia hết cho

n + 1, tức là cần tìm giá trị nguyên của n để n + 1 là ước
của 1, ta được :

  • n + 1 = 1 =>  n = 0
  • n + 1 = - 1 =>  n = -2

Vậy n = - 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

 

 

3

Câu hỏi tương tự

Cần ít nhất bao nhiêu quả cân và một cái cân đĩa để có thể cân được những khối lượng có giá trị là số nguyên từ 1 đến số 13.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG