Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị m để phương trình 3 s i n x + 5 ​ c o s x − ∣ m ∣ + 5 = lo g s i n x + 5 ​ c o s x + 10 ​ ( ∣ m ∣ + 5 ) có nghiệm.

Tìm các giá trị m để phương trình   có nghiệm.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Xét f ( t ) = ln ( t ) . 3 t , ∀ t ≥ 5 Vậy hàm số f ( t ) đồng biến . Mà : − 6 ​ ≤ sin x + 5 ​ cos x ≤ 6 ​ Vậy để phương trình có nghiệm ta phải có 5 − 6 ​ ≤ m ≤ 5 + 6 ​

Ta có :

Xét

Vậy hàm số  đồng biến .

Mà : 

Vậy để phương trình có nghiệm ta phải có 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: { ( 4 x 2 + 1 ) x = ( 1 − y ) 5 − 2 y ​ ( 1 ) 4 x 2 + y 2 + 2 3 − 4 x ​ = 7 ( 2 ) ​ (ĐH-A.2010)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG