Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của x sao cho :

 Tìm các giá trị của x sao cho :
a. space open vertical bar 2 x minus 3 close vertical bar equals open vertical bar 1 minus x close vertical bar b. space x squared minus 4 x less or equal than 5 space c. space 2 x open parentheses 2 x minus 1 close parentheses less or equal than 2 x minus 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG