Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của x, biết : a)(12−3x)=510 b)720−(3+2x)=1.

Tìm các giá trị của x, biết :

a) (12−3x)=510         

b) 720−(3+2x)=1.


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: +) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"−"đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu"−" thành dấu"+"và dấu"+" thành dấu"−".Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"+"đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. +) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu"+" đổi thành dấu"−"và dấu"−"thành dấu"+". Lời giải chi tiết: a)12−510=3x −498=3x x=−166. b)717−2x=1 2x=716 x=358.

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" thành dấu "+".

Lời giải chi tiết:

a) 12−510=3x

−498=3x

x=−166.

b) 717−2x=1

2x=716

x=358. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình 1. Câu nào sau đâykhông đúng? A.Ba điểm F, O, E thẳng hàng ; B. Ba điểm M, O, N thẳng hàng ; C. Ba điểm M, E, N không thẳng hàng ; D. Ba điểm M, F, N thẳng hàng.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG