Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = m x 4 + ( 2 m − 1 ) x 2 + m − 2 chỉ có một cực đại và không có cực tiểu.

Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  chỉ có một cực đại và không có cực tiểu.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Khi m = 0 , hàm số trở thành y = − x 2 − 2 có đồ thị là một Parabol có bề lõm quay xuống nên hàm số có một cực đại và không có cực tiểu (thỏa mãn bài toán). Khi m  = 0 , hàm số có một cực đại và không có cực tiểu khi và chỉ khi: { m < 0 m ( 2 m − 1 ) ≥ 0 ​ ⇔ { m < 0 2 m − 1 ≤ 0 ​ { m < 0 m ≤ 2 1 ​ ​ ⇔ m < 0. Vậy hàm số có một cực đại và không có cực tiểu khi m ≤ 0.

Chọn B

Khi  hàm số trở thành  có đồ thị là một Parabol có bề lõm quay xuống nên hàm số có một cực đại và không có cực tiểu (thỏa mãn bài toán).

Khi  hàm số có một cực đại và không có cực tiểu khi và chỉ khi:

Vậy hàm số có một cực đại và không có cực tiểu khi 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG