Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = x − 1 ( m + 1 ) x 2 − 2 mx + 6 m ​ đồng biến trênkhoảng ( 4 ; + ∞ ) .

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số

 đồng biến trên khoảng .

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định trên D = R \ {1} Xét hai trường hợp: Trường hợp 1: Khi m = -1, ta có hàm số y = x − 1 2 x − 6 ​ và y ′ = ( x − 1 ) 2 4 ​ > 0 với mọi x ∈ D Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định. Vậy m = -1 thỏa mãn yêu cầu bài toán. Trường hợp 2: Khi m  = 1, ta có y ′ = ( x − 1 ) 2 ( m + 1 ) x 2 − 2 ( m + 1 ) x − 4 m ​ Đặt g(x) = ( m + 1 ) x 2 − 2 ( m + 1 ) x − 4 m và ta có y'cùng dấu với g(x) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định : Với m  = 1.Khi đó hàm số đồng biến trên khoảng ( 4 ; + ∞ ) (do x 2 − 2 x − 4 > 0∀ x ∈ ( 4 ; + ∞ ) ) Xét hàm h ( x ) = x 2 − 2 x − 4 2 x − x 2 ​ , khi đó (1) Ta lập bảng biến thiên của h(x) trên ( 4 ; + ∞ ) Ta có: Dựa vào bảng biến thiên của h(x) suy ra Vậy tập hợp các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu của bài toán là [1;+ ∞ ).

Hàm số đã cho xác định trên D =  \ {1}

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Khi m = -1, ta có hàm số với mọi xD

Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Vậy m = -1 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2: Khi m1, ta có

Đặt g(x) = và ta có y' cùng dấu với g(x)

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định :

not stretchy left right double arrow straight for all straight x element of straight D comma straight y to the power of apostrophe greater or equal than 0 not stretchy left right double arrow straight for all straight x element of straight D comma space straight g left parenthesis straight x right parenthesis greater or equal than 0

Với  m1. Khi đó hàm số đồng biến trên khoảng

not stretchy left right double arrow straight for all straight x element of left parenthesis 4 semicolon plus straight infinity right parenthesis colon straight g left parenthesis straight x right parenthesis greater or equal than 0 not stretchy left right double arrow straight for all straight x element of left parenthesis 4 semicolon plus straight infinity right parenthesis colon fraction numerator 2 straight x minus straight x squared over denominator straight x squared minus 2 straight x minus 4 end fraction less or equal than straight m

(do )

Xét hàm ,

khi đó (1)not stretchy left right double arrow straight for all straight x element of left parenthesis 4 semicolon plus straight infinity right parenthesis colon straight h left parenthesis straight x right parenthesis less or equal than straight m

Ta lập bảng biến thiên của h(x) trên 

Ta có:

table attributes columnalign left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell straight h to the power of apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 8 straight x minus 8 over denominator open parentheses straight x squared minus 2 straight x minus 4 close parentheses squared end fraction greater than 0 comma straight for all straight x element of left parenthesis 4 semicolon plus straight infinity right parenthesis end cell row cell lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   straight h left parenthesis straight x right parenthesis equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   fraction numerator straight x squared open parentheses 2 over straight x minus 1 close parentheses over denominator straight x squared open parentheses 1 minus 2 over straight x minus 4 over straight x squared close parentheses end fraction end cell row cell equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   fraction numerator 2 over straight x minus 1 over denominator 1 minus 2 over straight x minus 4 over straight x squared end fraction equals negative 1. end cell end table

Dựa vào bảng biến thiên của h(x) suy ra straight for all straight x element of left parenthesis 4 semicolon plus straight infinity right parenthesis comma straight h left parenthesis straight x right parenthesis less or equal than straight m not stretchy left right double arrow negative 1 less or equal than straight m.

Vậy tập hợp các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu của bài toán là [1;+).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d Với a , b , c , d ∈ ¡ ; a > 0 và { d > 2018 a + b + c + d − 2018 < 0 ​ Số cực trị của hàm số y = ∣ f ( x ) − 2018 ∣ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG