Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = 3 1 ​ x 3 − m x 2 + ( 2 m − 1 ) x − m + 2 nghịch biến trên khoảng ( − 2 ; 0 )

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số 
 nghịch biến trên khoảng 

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = x 2 − 2 m x + 2 m − 1 y ′ = 0 ⇔ x 2 − 2 m x + 2 m − 1 = 0 ⇔ x = 1 h o ặ c x = 2 m − 1 N e ^ ˊ u 1 ≤ 2 m − 1 t h ı ˋ t a c o ˊ bi e ^ ˊ n đ ổ i y ′ ≤ 0 ⇔ 1 ≤ m ≤ 2 m − 1 X e ˊ t 2 m − 1 < 1 t a c o ˊ bi e ^ ˊ n đ ổ i y ′ ≤ 0 x ∈ [ 2 m − 1 ; 1 ] Vậy, hàm số nghịch biến trên khoảng (- 2;0) 2 m − 1 ≤ − 2 ⇔ m ≤ − 2 1 ​Vậy, hàm số nghịch biến trên khoảng (- 2;0)

26

Câu hỏi tương tự

Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG