Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của tham số để hàm số: y = x 3 + 3 x 2 + m x + m chỉ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3

Tìm các giá trị của tham số để hàm số:  chỉ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực, phần ảo, mô đun của số phức z = 2 + 5 i 1 + 3 i ​ + ( 1 + i ) 3 − ( 1 − i ) 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG