Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của m để các phương trình sau có nghiệm: x 2 + ( m − 2 ) x − 2 m + 3 = 0

 Tìm các giá trị của m để các phương trình sau có nghiệm: 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi: △ = ( m − 2 ) 2 − 4 ( 3 − 2 m ) ≥ 0 ⇒ [ m > − 2 + 12 ​ m < − 2 − 12 ​ ​

Lời giải:

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi: 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm S của hệ bất phương trình { 3 2 x − 1 ​ < − x + 1 2 4 − 3 x ​ < 3 − x ​ là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG