Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của biến số x để phân thức sau bằng không: x 3 − 3 x 2 − 4 x x 3 − 16 x ​

Tìm các giá trị của biến số x để phân thức sau bằng không: 

R. Roboteacher21

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ K X Đ : x 3 − 3 x 2 − 4 x  = 0 ⇔ x ( x 2 − 3 x − 4 )  = 0 ⇔ x ( x 2 − 4 x + x − 4 )  = 0 ⇔ x [ x ( x − 4 ) + ( x − 4 ) ]  = 0 ⇔ x ( x + 1 ) ( x − 4 )  = 0 ⇔ x  = 0 ; x + 1  = 0 ; x − 4  = 0 ⇔ x  = 0 ; x  = − 1 ; x  = 4 x 3 − 3 x 2 − 4 x x 3 − 16 x ​ = 0 ⇒ x 3 − 16 = 0 ⇔ x ( x 2 − 16 ) = 0 ⇔ x ( x + 4 ) ( x − 4 ) = 0 ⇔ x = 0 ; x + 4 = 0 ; x − 4 = 0 ⇔ x = 0 o ạ i ) ; x = − 4 ( t h ỏ a m a ~ n ) ; x = 4 ( l o ạ i ) .

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = ( x − 1 ) 2 2 x 2 − 4 x + 2 ​ . Khi đó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG