Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm { x 2 + y 2 = 2 ( 1 + a ) ( x + y ) 2 = 4 ​

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(S 1 ;P 1 )=(2;1-a); (S 2 ; P 2 )=(-2;1-a) Để ý: S 1 2 -4P 1 =S 2 2 - 4P 2 =4a a>0: hệ có 4 nghiệm phân biệt a<0: hệ vô nghiệm a=0 hệ có 2 nghiệm (1;1);(-1;-1) Vậy a=0

(S1;P1)=(2;1-a); (S2; P2)=(-2;1-a)

Để ý: S12-4P1=S22-   4P2=4a

a>0: hệ có 4 nghiệm phân biệt

a<0: hệ vô nghiệm

a=0 hệ có 2 nghiệm (1;1);(-1;-1) Vậy a=0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất (I) { x 2 − ( x + y ) = 2 m ( 1 ) y 2 − ( x + y ) = 2 m ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG