Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các cặp số (x; y) nguyên dương thoả mãn: (x 2 + 4y 2 + 28) - 17(x 4 + y 4 ) = 238y 2 + 833

Tìm các cặp số (x; y) nguyên dương thoả mãn: (x2 + 4y2 + 28) - 17(x4 + y4 ) = 238y2 + 833

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì x,y N nên 2x + y > 2x -y và 2x + y > 0

Vì x,y begin mathsize 11px style element of end style N nên 2x + y > 2x - y và 2x + y > 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình . Điều kiện của để bất phương trình nghiệm với là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG