Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các căn bậc hai của số phức w = − 11 + 4 3 ​ i ; 2 2 ​ ​ ( 1 − i )

Tìm các căn bậc hai của số phức 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1.Gỉa sử z = x+ yi là căn bậc hai của số phức w = − 11 + 4 3 ​ i K hi đ o ˊ z 2 = w ⇔ ( x + y i ) 2 = − 11 + 4 3 ​ i ⇔ ( x 2 − y 2 ) + 2 x y i = − 11 + 4 3 ​ i ⇔ { x 2 − y 2 = − 11 x y = 2 3 ​ ​ ⇔ { x 2 − y 2 = − 11 y = x 2 3 ​ ​ ​ ⇔ { y = x 2 3 ​ ​ x 2 − x 2 12 ​ = − 11 ​ ⇔ [ x = 1 ; y = 2 3 ​ x = − 1 ; y = − 2 3 ​ ​ Vậy số phức w = − 11 + 4 3 ​ i có hai căn bậc hai là z 1 ​ = 1 + 2 3 ​ i ; z 2 ​ = − 1 − 2 3 ​ i 2.Theo công thức Moivre ta có ( cos φ + i sin φ ) 2 = cos 2 φ + i sin 2 φ suy ra cos φ + i sin φ v a ˋ − cos φ − i sin φ là các căn bậc hai của cos 2 φ + i sin 2 φ Ta có 2 2 ​ ​ ( 1 − i ) = cos 4 π ​ − i sin 4 π ​ = cos ( − 4 π ​ ) + i sin ( − 4 π ​ ) .Từ đó suy ra 2 2 ​ ​ ( 1 − i ) có hai căn bậc hai là: z 1 ​ = cos ( 8 − π ​ ) + i sin ( − 8 π ​ ) và z 2 ​ = − cos ( 8 − π ​ ) − i sin ( − 8 π ​ )

1.Gỉa sử z = x+ yi là căn bậc hai của số phức 

 

Vậy số phức  có hai căn bậc hai là 

2.Theo công thức Moivre ta có  suy ra  là các căn bậc hai của 

Ta có .Từ đó suy ra  có hai căn bậc hai là:  và 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp điểm trong mặt phẳng phứ biểu diễ các số z thỏa mãn: a. ∣ z + z + 3 ∣ = 5 b. ∣ z − z + 1 − i ∣ = 2 c. ( 2 − z ) ( i + z ) là số thựctùy ý d. ( 2 − z ) ( i + z ) là số ảo tùy ý ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG