Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết ( x − 2 ) 3 − x ( x + 1 ) ( x − 1 ) + 6 x 2 = 5

Tìm , biết

R. Roboteacher138

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 2 ) 3 − x ( x + 1 ) ( x − 1 ) + 6 x 2 = 5 ⇔ x 3 − 3. x 2 .2 + 3. x . 2 2 − 2 3 − x ( x 2 − 1 ) + 6 x 2 = 5 ⇔ x 3 − 6 x 2 + 12 x − 8 − x 3 + x + 6 x 2 = 5 ⇔ 13 x − 8 = 5 ⇔ 13 x = 13 ⇔ x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − 8 x + 20

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG