Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm, biết: x 2 - 5x + 6 = 0

Tìm, biết: x2 - 5x + 6 = 0

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 - 5x + 6 = 0 x 2 - 2x - 3x + 6 = 0 (x 2 - 2x) - (3x - 6) = 0 (x - 3)(x - 2 = 0) Trường hợp 1: x - 3 = 0 ⇒ x = 3 Trường hợp 2: x - 2 = 0 ⇒ x = 2 Vậy x ∈ {2, 3}

x2 - 5x + 6 = 0

x2 - 2x - 3x + 6 = 0

(x2 - 2x) - (3x - 6) = 0

(x - 3)(x - 2 = 0)

Trường hợp 1: x - 3 = 0 ⇒ x = 3

Trường hợp 2: x - 2 = 0 ⇒ x = 2

Vậy x ∈ {2, 3}

4

Câu hỏi tương tự

Choa+b+c=0.Chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG