Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x ∈ R , biết: ∣ ∣ ​ 4 1 ​ − x ∣ ∣ ​ = 6 7 ​

Tìm  , biết: 

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∣ ∣ ​ 4 1 ​ − x ∣ ∣ ​ = 6 7 ​ ⇒ 4 1 ​ − x = 6 7 ​ ho ặ c 4 1 ​ − x = − 6 7 ​ ∗ 4 1 ​ − x = 6 7 ​ ⇒ x = 4 1 ​ − 6 7 ​ = 12 3 ​ − 12 14 ​ = 12 − 11 ​ ∗ 4 1 ​ − x = − 6 7 ​ ⇒ x = 4 1 ​ + 6 7 ​ = 12 3 ​ + 12 14 ​ = 12 17 ​ LK: x ∈ { 12 − 11 ​ ; 12 17 ​ }

LK: 

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: 21 2 ​ − 28 − 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG