Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết: ( x + 1 ) ( x + 3 ) − x ( x + 2 ) = 7

Tìm , biết:

R. Roboteacher138

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 1 ) ( x + 3 ) − x ( x + 2 ) = 7 ⇔ x ( x + 3 ) + ( x + 3 ) − x 2 − 2 x = 7 ⇔ x 2 + x + 3 x + 3 − x 2 − 2 x = 7 ⇔ 2 x + 3 = 7 ⇔ 2 x = 4 ⇔ x = 2

1

Câu hỏi tương tự

( 10 x + 9 ) x − ( 5 x − 1 ) ( 2 x + 3 ) = 0

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG