Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a và b sao cho đa thức f(x) = x 3 +8x 2 +5x + a chia hết cho đa thứcx 2 +3x +b

Tìm a và b sao cho đa thức f(x) = x3 +8x2+5x + a chia hết cho đa thức x2 +3x +b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax 2 +bx+c với hệ số nguyên. Chứng minh rằng biệt số △ của tam thức trên là khác với 1994, 1995

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG