Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a và b để đa thức f(x) = x 4 – 9x 3 + 21x 2 + ax + b chia hết cho đa thức g(x) = x 2 – x – 2 A. a = -1; b = 30 B. a = 1; b = 30 C. a = -1; b =-30 D. a = 1; b = -30

Tìm a và b để đa thức f(x) = x4 – 9x3 + 21x2 + ax + b chia hết cho đa thức g(x) = x2 – x – 2

A. a = -1; b = 30

B. a = 1; b = 30

C. a = -1; b =-30

D. a = 1; b = -30

  1. a = -1; b = 30

  2. a = 1; b = 30

  3. a = -1; b =-30

  4. a = 1; b = -30

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Phần dư của phép chia f(x) cho g(x) là R = (a – 1)x + b + 30 Để phép chia trên là phép chia hết thì R = 0 với mọi x ⇔ (a – 1)x + b + 30 = 0 với mọi x Vậy a = 1; b = -30 Đáp án cần chọn là: D. a = 1; b = -30

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Phần dư của phép chia f(x) cho g(x) là R = (a – 1)x + b + 30

Để phép chia trên là phép chia hết thì R = 0 với mọi x

⇔ (a – 1)x + b + 30 = 0 với mọi x

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vậy a = 1; b = -30

Đáp án cần chọn là: D. a = 1; b = -30

7

Câu hỏi tương tự

Tích các giá trị của xthoả mãn ( 3 x + 1 ) 2 − 11 x − 5 = 0 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG