Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm đa thức P( x) biết: P(x) chia cho đa thức x + 4 thì dư là 2 . P(x) chia cho đa thức x − 7 thì dư là 5. P(x) chia cho đa thức x 2 - 3x - 28thì được thương 3x và còn dư.

Tìm đa thức P( x) biết:

P(x) chia cho đa thức x + 4 thì dư là 2 .

P(x) chia cho đa thức x − 7 thì dư là 5.

P(x) chia cho đa thức x- 3x - 28 thì được thương 3x và còn dư.

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đa thức chia là x 2 - 3x - 28 có bậc 2 nên đa thức dư có dạng ax + b. Khi đó ta có: P ( x ) = ( x 2 − 3 x − 28 ) .3 x + a x + b = ( x + 4 ) ( x − 7 ) 3 x + a x + b Theo định lí Bezout, ta có: Do P(x) chia cho đa thức x + 4 thì dư là 2 ⇒ P ( − 4 ) = 2 ⇒ − 4 a + b = 2 ⇒ b = 4 a + 2 ( 1 ) Do P(x) chia cho đa thức x − 7 thì dư là 5 ⇒ P ( 7 ) = 5 ⇒ 7 a + b = 5 ( 2 ) Thay (1) vào (2) ta có: 7 a + 4 a + 2 = 5 ⇒ 11 a = 3 ⇒ a = 11 3 ​ Thay a = 11 3 ​ vào (1) ta có: b = 4. 11 3 ​ + 2 = 11 34 ​ Vậy đa thức cần tìm là: P ( x ) = ( x 2 − 3 x − 28 ) 3 x + 11 3 ​ x + 11 34 ​ = 3 x 3 − 9 x 2 − 11 921 ​ x + 11 34 ​

Đa thức chia là x- 3x - 28 có bậc 2 nên đa thức dư có dạng ax + b .

Khi đó ta có: 

Theo định lí Bezout, ta có:

Do P(x) chia cho đa thức x + 4 thì dư là 2 

Do P(x) chia cho đa thức x − 7 thì dư là 5

Thay (1) vào (2) ta có: 

Thay  vào (1) ta có: 

Vậy đa thức cần tìm là: 

2

Câu hỏi tương tự

Cho P ( x ) = x 4 − 3 x 3 − 7 x 2 + a x + b ; Q ( x ) = x 2 + 2 x − 3 . Xác định a và b sao cho P(x) chia hết cho Q(x)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG