Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm đa thức A, biết rằng: x 2 + 2 x 4 x 2 − 16 ​ = x A ​

Tìm đa thức A, biết rằng: 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ x 2 + 2 x 4 x 2 − 16 ​ = x A ​ suy ra A = x 2 + 2 x x ( 4 x 2 − 16 ) ​ = x 2 + 2 x x [ ( 2 x ) 2 − 4 2 ] ​ = x ( x + 2 ) x ( 2 x − 4 ) ( 2 x + 4 ) ​ = x ( x + 2 ) x .2 ( x − 2 ) ( x + 2 ) ​ = 4 ( x − 2 ) = 4 x − 8

Từ  suy ra

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: 4 x 2 − x 2 x + 4 ​ : 1 − 4 x x 2 + 2 x ​

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG