Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a sao cho I = ∫ 0 a ​ + 3 m ux ⋅ e 2 x ​ d x = 4 , chọn đáp án đúng

Tìm a sao cho , chọn đáp án đúng

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: I = ∫ 0 a ​ + 3 m ux ⋅ e 2 x ​ d x . Đặt Theo đề ra ta có:

Ta có: .

Đặt open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic u equals italic x end cell row cell italic d italic v equals italic e to the power of italic x over 2 end exponent italic d italic x end cell end table not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic d italic u equals italic d italic x end cell row cell italic v equals 2 ⋅ italic e to the power of italic x over 2 end exponent end cell end table close close

not stretchy comes from I equals open 2 italic x ⋅ italic e to the power of italic x over 2 end exponent close vertical bar subscript 0 superscript italic a − 2 integral subscript 0 superscript italic a   italic e to the power of italic x over 2 end exponent italic d italic x equals 2 italic a italic e to the power of italic a over 2 end exponent − 4. open italic e to the power of italic x over 2 end exponent close vertical bar subscript 0 superscript italic a equals 2 left parenthesis italic a − 2 right parenthesis italic e to the power of italic a over 2 end exponent plus 4

Theo đề ra ta có: I equals 4 not stretchy left right double arrow 2 left parenthesis italic a − 2 right parenthesis italic e to the power of italic a over 2 end exponent plus 4 equals 4 not stretchy left right double arrow italic a equals 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)thỏa mãn ( f ′ ( x ) ) 2 + f ( x ) . f ′′ ( x ) = 15 x 4 + 12 x , ∀ x ∈ R và f(0) = f'(0) = 1Giá trị của ( f ( 1 ) ) 2 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG