Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0;2] đạt nhỏ nhất.

Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số y equals open vertical bar x cubed minus 3 x plus a close vertical bar trên đoạn [0;2] đạt nhỏ nhất.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số f ( x ) = x 3 − 3 x + a Rõ ràng f(x) liên tục trên đoạn . Bảng biến thiên Ta có f ct ​ = f ( 1 ) = a − 2 ; f ( 0 ) = a ; ; f(2)=a+2 Suy ra m = min [ 0 ; 2 ] ​ + 3 m u f ( x ) = f ct ​ = a − 2 M = max [ 0 ; 2 ⌋ ​ + 3 m u f ( x ) = max { f ( 0 ) , f ( 2 )} = a + 2 1. M-m=4. 2. Khi a thay đổi, hiển nhiên U⊃[-2;2] Theo định lý max [ 0 , 2 ] ​ + 3 m u ∣ f ( x ) ∣ đạt nhỏ nhất khi M+m=0⇔a=0. Khi đó .

Xét hàm số
Rõ ràng f(x) liên tục trên đoạn left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket semicolon f to the power of straight apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 3 open parentheses x squared minus 1 close parentheses semicolon f to the power of straight apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 0 left right double arrow x equals 1. Bảng biến thiên

Ta có ; f(2)=a+2 Suy ra

1. M-m=4.

2. Khi a thay đổi, hiển nhiên U⊃[-2;2]
Theo định lý đạt nhỏ nhất
khi M+m=0⇔a=0. Khi đó min open parentheses max subscript left square bracket 0 , 2 right square bracket end subscript   vertical line f left parenthesis x right parenthesis vertical line close parentheses equals 4 over 2 equals 2.
 

1

Câu hỏi tương tự

Gi á tr ị nh ỏ nh ấ t c ủ a h à m s ố y = x 3 − 2 x 2 − 4 x + 5 tr ê n đ o ạ n [ 1 ; 3 ] b ằ ng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG