Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a, b, c sao cho đa thức f(x) = 2x 4 +ã 2 +bx + c chia hết cho đa thức x +2, nhưng khi chia cho đa thức x 2 - 1 thì được phần dư là x

Tìm a, b, c sao cho đa thức f(x) = 2x4 +ã2 +bx + c chia hết cho đa thức x +2, nhưng khi chia cho đa thức x2 - 1 thì được phần dư là x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận phương trình ax 2 =(a(x+2)-2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG