Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a – b biết rằng 5 28 ​ ( b − a ) 6 : 5 7 ​ ( a − b ) 3 = 2 1 ​

Tìm a – b biết rằng 

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = a − b 5 28 ​ ( b − a ) 6 : 5 7 ​ ( a − b ) 3 = 2 1 ​ ⇔ 5 28 ​ ( − t ) 6 : 5 7 ​ t 3 = 2 1 ​ ⇔ 4 t 3 = 2 1 ​ ⇔ t 3 = 8 1 ​ ⇒ t = 2 1 ​ Suy ra a − b = 0 , 5 Đáp án A

Đặt 

Suy ra 

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: A=n 3 +(n+1) 3 +(n+2) 3 ⋮ 9 với mọi n ∈ N*

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG