Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm a, b để đa thức chia hết cho đa thức

Tìm a, b để đa thức A left parenthesis x right parenthesis equals 2 x cubed plus 7 x squared plus a x plus b chia hết cho đa thức

 B left parenthesis x right parenthesis equals x squared plus x minus 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Đặt phép tính chia theo hàng dọc Phép chia hết có số dư bằng 0. LỜI GIẢI CHI TIẾT: Phép chia trên có phần dư là(a−3)x+b+5 A(x) chia hết cho B(x) khi(a−3)x+b+5 là đa thức 0. Suy raa−3=0 vàb+5=0 Haya=3 vàb=−5

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Đặt phép tính chia theo hàng dọc

Phép chia hết có số dư bằng 0.

LỜI GIẢI CHI TIẾT:


 

Phép chia trên có phần dư là (a−3)x+b+5

A(x) chia hết cho B(x) khi (a−3)x+b+5 là đa thức 0.

Suy ra a−3=0 và b+5=0

Hay a=3 và b=−5 

69

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG