Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật là 0,2%. Năm 1998, dân số của Nhật là 125932000. Vào năm nào dân số của Nhật sẽ là 140000000 ? ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật là 0,2%. Năm 1998, dân số của Nhật là 125932000. Vào năm nào dân số của Nhật sẽ là 140000000 ? ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

  1. 2061

  2. 2055

  3. 2051

  4. 2045

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức P n ​ = P 0 ​ e n . r Với P 0 ​ = 125932000 , r = 0 , 2% , P n ​ = 140000000 . Tính n ?⁡ Ta có

Áp dụng công thức
Với . Tính n ?⁡
Ta có

P subscript n equals 125932000 e to the power of 0 , 2 percent sign cross times end exponent to the power of n equals 140000000 left right double arrow 0 , 2 percent sign. n equals l n invisible function application 140000000 over 125932000 rightwards double arrow n almost equal to 52 , 95

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG