Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07%. Năm 2016, dân số của Việt Nam là 93.422.000 người. Hỏi với tỷ lệ tăngdân số như vậy thì năm 2026 dân số Việt Nam gần với kết quả nào nhất ?

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07%. Năm 2016, dân số của Việt Nam là 93.422.000 người. Hỏi với tỷ lệ tăng dân số như vậy thì năm 2026 dân số Việt Nam gần với kết quả nào nhất ?

  1. 122 triệu người.

  2. 115 triệu người.

  3. 118 triệu người.

  4. 120 triệu người.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Đến năm 2026 tức là sau 10 năm. Theo công thức S = A . e N r = 93422000. e 10.1 , 07% ≈ 103972544 người nên chọn đáp án B.

Chọn B.

Đến năm 2026 tức là sau 10 năm.

Theo công thức  người nên chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG