Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ điểm nằm ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến ( là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến của đường tròn sao cho điểm nằm giữa hai điểm và , tia nằm giữa hai tia và . Từ điểm kẻ vuông góc tại . Gọi và lần lượt là giao điểm của với và . Qua điểm vẽ đường thẳng song song với cắt và lần lượt tại và . Kết luận nào sau đây sai?

Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  vẽ hai tiếp tuyến  

(  là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến  của đường tròn  sao cho điểm  nằm giữa hai điểm  và , tia  nằm giữa hai tia  và . Từ điểm  kẻ  vuông góc  tại .

Gọi  và  lần lượt là giao điểm của   với  và . Qua điểm  vẽ đường thẳng song song với  cắt  và  lần lượt tại  và  .  Kết luận nào sau đây sai?

  1.  là trung điểm .

  2.  là tia phân giác của .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dễ chứng minh được cùng thuộc đường tròn đường kính . Xét đường tròn đường kính có: là góc nội tiếp chắn . là góc nội tiếp chắn . Do (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) . . là tia phân giác của . Vậy phương án B đúng. nên là đường phân giác ngoài của . Vậy phương án D đúng. là phân giác của nên . là đường phân giác ngoài của . . Từ và suy ra: . Do nên theo hệ quả định lí Ta-lét ta có: ; . Từ suy ra: . Vậy là trung điểm nên phương án A đúng và phương án C sai. Chọn C.

Dễ chứng minh được  cùng thuộc đường tròn đường kính .

Xét đường tròn đường kính  có:

 là góc nội tiếp chắn .

 là góc nội tiếp chắn .

Do  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) .

 .

 là tia phân giác của .

Vậy phương án B đúng.

 nên  là đường phân giác ngoài của .

Vậy phương án D đúng.

 là phân giác của  nên .

 là đường phân giác ngoài của .

.

Từ  và  suy ra:

 .

Do   nên theo hệ quả định lí Ta-lét ta có:

 ; .

Từ  suy ra:

.

Vậy  là trung điểm  nên phương án A đúng và phương án C sai.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S và Q là chân đường vuông góc kẻ từ điểm K đến các cạnh AB, AC. Đường thẳng QS cắt BC tại G , đường thẳng GA cắt đường tròn (O ;R ) tại điểm J ( J khác A ). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG