Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ấy (B, C là các tiếp điểm và B  = C ) . Điểm M thuộc cung nhỏ BC ( M  = B , M  = C ) . Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên CB, BA, AC. Biết MB cắt IH tại E, MC cắt IK tại F. Chứng minh bốn điểm M, K, I, C cùng thuộc một đường tròn.

Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ấy (B, C là các
tiếp điểm và  ) . Điểm M thuộc cung nhỏ BC . Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên CB, BA, AC. Biết MB cắt IH tại E, MC cắt IK tại F.

Chứng minh bốn điểm M, K, I, C cùng thuộc một đường tròn.

 

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có I, K là hình chiếu của M lên BC, AC (giả thiết) ⇒ M I ⊥ BC tại I và M K ⊥ A C tại K ⇒ M I C = 9 0 ∘ ; M K C = 9 0 ∘ Xét tứ giác MKCI có hai góc đối MIC ; MKC mà M K C + M I C = 18 0 ∘ ⇒ MKCI là tứ giác nội tiếp ⇒ Bốn điểm M, K, I, C cùng thuộc một đường tròn. (đpcm)

Ta có I, K là hình chiếu của M lên BC, AC (giả thiết)

 tại I và  tại K

Xét tứ giác MKCI có hai góc đối MIC ; MKC  mà 

 MKCI là tứ giác nội tiếp

Bốn điểm M, K, I, C cùng thuộc một đường tròn. (đpcm)

 

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 2 4 3 ​ ( 1 , 2 − 5 4 ​ ) − 70%

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG