Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích ( x- y)(x + y) có kết quả bằng A. x 2 – 2xy + y 2 B. x 2 + y 2 C. x 2 – y 2 D. x 2 + 2xy + y 2

Tích ( x- y)(x + y) có kết quả bằng

A. x2 – 2xy + y2

B. x2 + y2    

C. x2 – y2    

D. x2 + 2xy + y2

  1. x2 – 2xy + y2

  2. x2 + y2     

  3.  x2 – y2     

  4. x2 + 2xy + y

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có ( x- y)(x + y) = x.x + x.y – x.y – y.y = x 2 – y 2 Đáp án cần chọn là: C. x 2 – y 2

Lời giải

Ta có ( x- y)(x + y) = x.x + x.y – x.y – y.y = x2 – y2

Đáp án cần chọn là: C.  x2 – y2     

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y thỏa mãn 3x + y = 4. Tính 1999 − 9 x 2 − 6 x y − y 2 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG