Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích tất cả các nghiệm của phương trình là :

Tích tất cả các nghiệm của phương trình 3 to the power of x squared minus 2 end exponent equals 5 to the power of x plus 1 end exponent là :

  1. 1

  2. 2 minus log subscript 3 5

  3. negative log subscript 3 45

  4. log subscript 3 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Nhận thấy ac = nên phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu . Theo hệ thức Vi-et, ta có :

Ta có :

3 to the power of x squared minus 2 end exponent equals 5 to the power of x plus 1 end exponent left right double arrow log subscript 3 3 to the power of x squared minus 2 end exponent equals log subscript 3 5 to the power of x plus 1 end exponent left right double arrow x squared minus 2 equals open parentheses x plus 1 close parentheses log subscript 3 5 left right double arrow x squared minus x. log subscript 3 5 minus 2 minus log subscript 3 5 equals 0

Nhận thấy ac = 1. open parentheses negative 2 minus log subscript 3 5 close parentheses less than 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu x subscript 1 semicolon x subscript 2.

Theo hệ thức Vi-et, ta có :

 x subscript 1. x subscript 2 equals negative 2 minus log subscript 3 5 equals negative log subscript 3 9 minus log subscript 3 5 space space space space space space space space space equals negative log subscript 3 open parentheses 9.5 close parentheses equals negative log subscript 3 45

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn (x, y) để hàm số w = 3 x 2 − xy + 2 y 2 − 4 x − 7 y + 20 đạt giá trị cực tiểu, với điều kiện x + y ≥ 15

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG