Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích tất cả các nghiệm của phương trình là

Tích tất cả các nghiệm của phương trình log subscript 3 squared x minus 2 log subscript 3 x minus 7 equals 0  là 
 

  1. 9

  2. - 7

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x > 0 . Đặt phương trình trở thành Có ac =1.(-7) = -7 < 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn Do đó phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt Khi đó Vậy tích các nghiệm của phương trình đã cho bằng 9 .

Điều kiện: x > 0 .
Đặt log subscript 3 x equals t  phương trình trở thành t squared minus 2 t minus 7 equals 0
Có ac =1.(-7) = -7 < 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm t subscript 1 comma t subscript 2  phân biệt thỏa mãn  

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell t subscript 1 plus t subscript 2 equals 2 end cell row cell t subscript 1 t subscript 2 equals negative 7 end cell end table close
Do đó phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x subscript 1 equals 3 to the power of t subscript 1 end exponent semicolon space x subscript 2 equals 3 to the power of t subscript 2 end exponent 
Khi đó x subscript 1. x subscript 2 equals 3 to the power of t subscript 1 end exponent.3 to the power of t subscript 2 end exponent equals 3 to the power of t subscript 1 plus t subscript 2 end exponent equals 3 squared equals 9
Vậy tích các nghiệm của phương trình đã cho bằng 9 .
 

4

Câu hỏi tương tự

Cho lo g 30 ​ 3 = a , lo g 30 ​ 5 = b . Tính log 30 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG