Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân I = ∫ 0 1 ​ e 2 x d x bằng

Tích phân  bằng

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Ta có: I = 2 1 ​ ∫ 0 1 ​ e 2 x d ( 2 x ) = 2 1 ​ e 2 x ∣ ∣ ​ 1 0 ​ = 2 e 2 − 1 ​

- Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 2 1 ​ f ( x ) d x = 3 . Tính tích phân I = ∫ − 2 1 ​ ( 2 f ( x ) − 1 ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG