Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích phân ∫ 1 e ​ ln ( x ) d x bằng

Tích phân  bằng 

  1. e

  2. e + 1

  3. e - 1

  4. 1

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : ∫ 1 e ​ ln ( x ) d x = x . ln ( x ) ∫ 1 e ​ d x = e - ( e - 1 ) = 1. Chọn D

Ta có :

=

= e - ( e - 1 ) = 1.

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi elip (E): 16 x 2 ​ + 12 y 2 ​ = 1 và parabol (P): y = 4 3 ​ x 2 trong miền y > 0

23

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG