Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích : được viết dưới dạng , khi đó (a;b) là cặp nào trong các cặp sau

Tích :

fraction numerator 1 over denominator 2019 factorial end fraction open parentheses 1 minus 1 half close parentheses to the power of 1. open parentheses 1 minus 1 third close parentheses squared. open parentheses 1 minus 1 fourth close parentheses cubed... open parentheses 1 minus 1 over 2019 close parentheses to the power of 2018 

được viết dưới dạng a to the power of b , khi đó (a;b) là cặp nào trong các cặp sau 

  1. (2020;-2019)

  2. (2019;-2019)

  3. (2019;-2020)

  4. (2018;-2019)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi đó (a;b) là (2019;-2019)

Khi đó (a;b) là (2019;-2019)

1

Câu hỏi tương tự

Tổng tất cả các giá trị của tham số thực sao cho hàm số có cực đại cực tiểu đối xứng nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG