Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích các nghiệm của phương trình là:...

Tích các nghiệm của phương trình x squared plus x plus 12 square root of x plus 1 end root equals 36 là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét hai số phức thỏa mãn và . Giá trị lớn nhất của bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG