Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích các nghiệm của phương trình 202 0 x 2 − 12 x + 1 = 2021 bằng

Tích các nghiệm của phương trình  bằng

  1. 12

  2. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình tương đương x 2 − 12 x + 1 = lo g 2020 ​ 2021 ⇔ x 2 − 12 x + 1 − lo g 2020 ​ 2021 = 0 Phương trình này có 2 nghiệm thực phân biệt, theo Vi-ét tích của chúng bằng 1 − lo g 2020 ​ 2021 . Chọn đáp án B

Phương trình tương đương

Phương trình này có 2 nghiệm thực phân biệt, theo Vi-ét tích của chúng bằng .

Chọn đáp án B
 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = ∣ ∣ ​ x 3 − 3 x 2 + m ∣ ∣ ​ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập S là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG