Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là: A. 1 – 2x B. x – x 2 C. x 2 – x D. x 2 + x

Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là:

A. 1 – 2x    

B. x – x2     

C. x2 – x     

D. x2 + x

  1. 1 – 2x    

  2. x – x2     

  3. x2 – x     

  4. x2 + x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải x(1 – x) = x.1 – x.x = x – x 2 Đáp án cần chọn là: B. x – x 2

Lời giải

x(1 – x) = x.1 – x.x = x – x2

Đáp án cần chọn là: B. x – x2     

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG