Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích bằng A. 5x 3 y 3 B. -5x 3 y 3 C. -x 3 y 3 D. x 3 y 2

Tích open parentheses negative 5 x close parentheses squared y squared cross times 1 fifth x y bằng 

A. 5x3y3

B. -5x3y3

C. -x3y3

D. x3y2

  1. 5x3y3

  2. -5x3y3

  3. -x3y3

  4. x3y2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: ĐÁP ÁN A.5x 3 y 3

Lời giải

Ta có: 

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

ĐÁP ÁN A. 5x3y3

4

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức M = x 2 ( 3 x − 2 ) + x ( − 3 x 2 + 1 ) .Hãy chọn câu đúng:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG