Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tích (2x – 3)(2x + 3) có kết quả bằng A. 4x 2 + 12x+ 9 B. 4x 2 – 9 C. 2x 2 – 3 D. 4x 2 + 9

Tích (2x – 3)(2x + 3) có kết quả bằng

A. 4x2 + 12x+ 9    

B. 4x2 – 9   

C. 2x2 – 3   

D. 4x2 + 9

  1. 4x2 + 12x+ 9     

  2. 4x2 – 9    

  3. 2x2 – 3   

  4. 4x2 + 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (2x – 3)(2x + 3) = 2x.2x + 2x.3 – 3.2x + (-3).3 = 4x 2 + 6x – 6x – 9 = 4x 2 – 9 Đáp án cần chọn là: B. 4x 2 – 9

Lời giải

Ta có (2x – 3)(2x + 3) = 2x.2x + 2x.3 – 3.2x + (-3).3

          = 4x2 + 6x – 6x – 9 = 4x2 – 9

Đáp án cần chọn là: B. 4x2 – 9     

2

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép nhân đa thức với đơn thức là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG