Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các số của tập lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm: Năm chữ số đôi một khác nhau, đồng thời hai chữ số 2 và 3 luôn đứng cạnh nhau.

 Từ các số của tập A equals open curly brackets 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 close curly brackets lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm: Năm chữ số đôi một khác nhau, đồng thời hai chữ số 2 và 3 luôn đứng cạnh nhau.

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x=23. Số các số cần lập có dạng với . Có số như vậy Mặt khác khi hoán vị hai số 2 và 3 ta được thêm một số thỏa yêu cầu bài toán. Vậy có 360.2=720 số thỏa yêu cầu bài toán.

Đặt x=23. Số các số cần lập có dạng stack a b c d with bar on top với a comma b comma c comma d element of open curly brackets 1 comma x comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 close curly brackets. Có A to the power of 4 subscript 6 equals 360 số như vậy

Mặt khác khi hoán vị hai số 2 và 3 ta được thêm một số thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy có 360.2=720 số thỏa yêu cầu bài toán.

5

Câu hỏi tương tự

a) Cho số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện C n 2 ​ + C n 1 ​ = 55 .Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của ( 2 x − x 2 1 ​ ) 3 n . b) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 8 chữ số. Tính xác suất đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG