Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. Trong các số tự nhiên nói trên, chọn ngẫu nhiên một số, tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 3.

Từ các số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. Trong các số tự nhiên nói trên, chọn ngẫu nhiên một số, tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 3.

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a 1 ​ a 1 ​ a 2 ​ a 4 ​ a 5 ​ ​ là số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần với a 1 , ​ a 2 ​ a 3 ​ , a 4 , ​ a 5 ​ ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } Sắp chữ số 3 vào ba vị trí, có cách Còn lại hai vị trí, 4 chữ số. Chọn hai chữ số xếp vào hai vị trí đó, có cách Vậy không gian mẫu có 10.12 = 120 phần tử. Có ( 1 + 5 ) ⋮ 3 ; ( 2 + 4 ) ⋮ 3 Gọi A biến cố: "số được chọn chia hết cho 3" có 2 phương án 2 chữ số còn lại là 1, 5 có số 2 chữ số còn lại là 2, 4 có số Vậy biến cố A có 40 phần tử. Xác suất của biến cố A là P = 120 40 ​ = 3 1 ​ .

Gọi  là số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần với 

Sắp chữ số 3 vào ba vị trí, có large C subscript 5 superscript 3 equals 10 cách

Còn lại hai vị trí, 4 chữ số. Chọn hai chữ số xếp vào hai vị trí đó, có large C subscript 4 superscript 2 equals 12 cách

Vậy không gian mẫu có  phần tử.

Có 

Gọi A biến cố: "số được chọn chia hết cho 3" có 2 phương án

2 chữ số còn lại là 1, 5 có large C subscript 5 superscript 3.2 factorial equals 20 số

2 chữ số còn lại là 2, 4 có large C subscript 5 superscript 3.2 factorial equals 20 số

Vậy biến cố A có 40 phần tử.

Xác suất của biến cố A là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 1 − x x ​ ( C ) . Tìm m để đường thẳng d : y = m x − m − 1 cắt ( C ) tại hai điểm phân biệt M , N sao cho A M 2 + A N 2 đạt giá trị nhỏ nhất với A ( − 1 ; 1 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG