Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 ta lập các số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt đúng 3 lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần. Đáp số của bài toán là:

 Từ các chữ số 1, 2 , 3 , 4 , 5 ta lập các số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt đúng 3 lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần. Đáp số của bài toán là:

  1. 3360

  2. 3200

  3. 2800

  4. 2480

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 3360

ĐÁP ÁN A. 3360

1

Câu hỏi tương tự

(TST Hong Kong 1999) Các học sinh được phát bài kiểm tra , mỗi môn một bài , trong n (n≥ 3)môn học. Biết rằng với mỗi môn học bất kì có đúng 3 học sinh đạt điểm tối ưu ,còn với hai môn tùy ý thì có 1 ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG