Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và không bắt đàu bằng 12?

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và không bắt đàu bằng 12?

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau có: A 7 4 ​ = 840 + Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau bắt đầu bằng 12 có: A 5 2 ​ = 20 (số) Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau không bắt đầu bằng 12 có: 840 - 20 = 820

+ Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau có: 

+ Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau bắt đầu bằng 12 có:  (số)

Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau không bắt đầu bằng 12 có: 840 - 20 = 820

1

Câu hỏi tương tự

Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là: 1 16 120 560

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG