Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9. Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5.

Từ các chữ số 1; 2;3; 4;5; 6; 7;8;9 . Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5.

  1. 5´ A87

  2. A87

  3. 8!

  4. A78

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. A 8 7 Gọi số cần tìm là a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 5 (vì số chia hết cho 5 ) Số cách chọn 7 trong 8 chữ số còn lại và sắp xếp là A 8 7 = 40320 Vậy có A 8 7 = 40320 số cần tìm.

ĐÁP ÁN B.  A8

Gọi số cần tìm là a1a2 a3 a4 a5 a6 a7 5 (vì số chia hết cho 5 )

 

Số cách chọn 7 trong 8 chữ số còn lại và sắp xếp là A87= 40320

Vậy có A87= 40320 số cần tìm.

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta có: 2 1 ​ + 4 1 ​ + 8 1 ​ + ... + 2 n 1 ​ = 2 n 2 n − 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG