Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 0;1; 2;3; 4;5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số không nhất thiết phải khác nhau. Số các số tự nhiên có được bằng:

Từ các chữ số 0;1; 2;3; 4;5 ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số không nhất thiết phải khác nhau. Số các số tự nhiên có được bằng:

  1. 1080

  2. 960

  3. 920

  4. 840

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1080 Đặt X = { 0;1; 2;3; 4;5 } . Số cần tìm có dạng ab c d ( a ¹ 0 ) . Khi đó: a Î X \ { 0 } Þ a có 5 cách chọn. b , c , d Î X Þ b , c , d mỗi chữ số đều có 6 cách chọn. Vậy tất cả có 5.6.6.6 = 1080 số.

ĐÁP ÁN A. 1080 

  • Đặt X={0;1; 2;3; 4;5}.
  • Số cần tìm có dạng  (a¹ 0).
  • Khi đó: aΠX \{0}Þ a có 5 cách chọn.

 

b, c, dΠXÞ b, c, d  mỗi chữ số đều có 6 cách chọn.

Vậy tất cả có 5.6.6.6=1080 số.

1

Câu hỏi tương tự

Trên giá sách có 6 quyển sách toán khác nhau, 7 quyển sách văn khác nhau và 8 quyển sách Tiếng anh khác. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 quyển thuộc 2 môn khác nhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG