Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ các chữ số 0, 1, 2,3, 4, 5 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, mỗi chữ số khác có mặt đúng một lần.

Từ các chữ số 0, 1, 2,3, 4, 5 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, mỗi chữ số khác có mặt đúng một lần.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cần tìm có dạng a 1 ​ a 2 ​ a 3 ​ a 4 ​ a 5 ​ a 6 ​ a 7 ​ a 8 ​ ​ ( a 1 ​  = 0 ) . Để lập được số thỏa yêu cầu bài toán ta thực hiện theo các bước liên tiếp như sau: Xếp số 0 vào 1 trong 8 vị trí từ a 2 ​ đến a 8 ​ : có 7 cách ( d o a 1 ​  = 0 ) . Xếp số 2 vào 1 trong 7 vị trí còn lại: có 7 cách. Xếp số 3vào 1 trong 6vị trí còn lại: có 6cách. Xếp số 4vào 1 trong 5vị trí còn lại: có 5cách. Xếp số 5vào 1 trong 4vị trí còn lại: có 4cách. Xếp số 3vào 1 trong 3vị trí còn lại: có 1cách. Vậy có tất cả 7.7.6.5.4.1=5580 (số).

Số cần tìm có dạng .

Để lập được số thỏa yêu cầu bài toán ta thực hiện theo các bước liên tiếp như sau:

Xếp số 0 vào 1 trong 8 vị trí từ  đến : có 7 cách .

Xếp số 2 vào 1 trong 7 vị trí còn lại: có 7 cách.

Xếp số 3 vào 1 trong 6 vị trí còn lại: có 6 cách.

Xếp số 4 vào 1 trong 5 vị trí còn lại: có 5 cách.

Xếp số 5 vào 1 trong 4 vị trí còn lại: có 4 cách.

Xếp số 3 vào 1 trong 3 vị trí còn lại: có 1 cách.

Vậy có tất cả 7.7.6.5.4.1=5580 (số).

2

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG