Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tọa độ tâm đối xứngcủa đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ là:

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi (d) là đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ - Ta có x → 1 + lim ​ y = + ∞ , x → 1 − lim ​ y = − ∞ nên (A) có tiệm cận đứng x = 1 . - Ta có x → + ∞ lim ​ ( y − 7 x − 3 ) = 0 , x → − ∞ lim ​ ( y − 7 x − 3 ) = 0 nên (A) có tiệm cận xiên y = 7 x + 3 . Suy ra giao hai tiệm cận của (d) là ( x = 1 ; y = 10 ) . Theo tínhchất của đường hypebol thì giao hai đường tiệm cận là tâm đối xứng của nó . Vậy (1; 10) là câu trả lời của bài toán.

Gọi (d) là đồ thị hàm số
- Ta có nên (A) có tiệm cận đứng .
- Ta có nên (A) có tiệm cận xiên .

Suy ra giao hai tiệm cận của (d) là . Theo tính chất của đường hypebol thì giao hai đường tiệm cận là tâm đối xứng của nó . Vậy (1; 10) là câu trả lời của bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Khoảnglõmcủa đồ thị hàm số y = 5 + 3 x 2 − 2 x 4 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG